Modlitwy, Nowenna

Nowenna ku czci Najświętszego Serca Jezusowego

Nowenna ku czci Najświętszego Serca Jezusowego

Tę nowennę możesz odmawiać samodzielnie lub razem z innymi przez dziewięć dni. Każdego dnia nowenny poświęć trochę czasu na chwilę ciszy, aby zanurzyć się w krótkiej refleksji przewidzianej na ten dzień. Uważnie przeczytaj fragment Pisma Świętego, raz lub kilka razy.

Tematem nowenny jest miłość Chrystusa do nas.

Modlitwa nowenny

Panie Jezu, potrzeby ludzi otworzyły Twoje Serce dla każdego z nas. Troszczysz się o nas, gdy się zgubimy, współczujesz nam w naszej samotności i pocieszasz w naszym cierpieniu; jesteś najbliżej nas, gdy jesteśmy najbardziej słabi. Kochasz nas bardziej niż my sami siebie, przebaczasz więcej niż my potrafimy sobie wybaczyć, i wzywasz nas, abyśmy jak najlepiej ogłaszali Twoją miłość. Panie Jezu, Twoje Serce jest pełne współczucia, kiedy cierpimy, potrzebujemy Twojej pomocy i modlimy się za siebie nawzajem. Proszę, wysłuchaj mojej modlitwy w trakcie tej nowenny i udziel mi tego, o co proszę (tutaj w ciszy wyraź swoje intencje). Jeśli to, o co proszę, nie jest dobre dla mnie i dla innych, daj mi to, co uważasz za najlepsze, abym mógł budować Twoje królestwo miłości w naszym świecie. Amen.

„Miłość Chrystusa do nas”

Pierwszy dzień

Pierwszy dzień: Jedno i jedyne przykazanie Pisma Świętego: (Mk 12,28–31) Przystąpił jeden z uczonych w Piśmie, który słuchał, jak się naradzali. Zauważywszy, że dobrze im odpowiedział, zapytał Go: „Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, jest jedynym Panem. I miłuj Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całej swoją duszą i całymi swoimi siłami. Drugie jest to: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego niż te.”

Rozważanie: Nikt nie może kochać Boga, nie kochając braci i sióstr. Jezus później, nie wspominając o Bogu, powie swoim uczniom: „Miłujcie się nawzajem, jak Ja was umiłowałem”. Kochać tych wokół nas oznacza również kochać Boga. Gdzie jest miłość, tam jest Bóg (1 J 4).

Modlitwa: Jezu, pomóż mi zrozumieć, że mogę autentycznie Cię kochać, gdy w moim życiu skupiam się na dobru innych.

Najświętsze Serce Jezusowe, zmiłuj się nade mną!

Na zakończenie odmów Koronkę do Najświętszego Serca Jezusowego i Litanie do Najświętszego Serca Jezusowego.

Drugi dzień

Drugi dzień: Otrzymywanie pochodzi z dawania Pisma Świętego: (Łk 6,35-37) Ale miłujcie wrogów waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie oczekując niczego odzyskać. I będzie wam zapłata wielka, i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięczników i złych. Bądźcie miłosierni, jak i Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Wybaczajcie, a będzie wam wybaczone.

Rozważanie: Kochać wrogów nie oznacza udawania, że są naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Jezus wymaga od mnie, abym pragnął dobra dla każdej osoby. W zaangażowaniu w dobro innych możemy doświadczyć uzdrowienia.

Modlitwa: Jezu, kiedy krzyżowcy wbijali gwoździe w Twoje ręce, wołałeś: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!” Pomóż mi zrozumieć, że ci, którzy nienawidzą i obrażają, nie zdają sobie sprawy, jak bardzo nienawidzą i obrażają samych siebie.

Najświętsze Serce Jezusowe, zmiłuj się nade mną!

Trzeci dzień

Trzeci dzień: Dawać, nie patrząc na koszt Pisma Świętego: (Mk 12,42-43) Przyszła pewna uboga wdowa i wrzuciła dwa drobne, to jest jednego kodranta. Wtedy Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł im: „Zaprawdę, powiadam wam, ta uboga wdowa więcej wrzuciła niż wszyscy, którzy wrzucali do skarbony”.

Rozważanie: To, co uboga i pobożna kobieta wrzuciła do skarbony świątynnej, było tylko odrobiną w porównaniu z tym, co wrzucali bogaci. Różnica polegała na tym, że dała wszystko, co miała. Ona symbolizuje Jezusa, który z miłości do każdego z nas oddał wszystko. Jak hojny jestem?

Modlitwa: Jezu, często chcę pokazać, jak bardzo Cię kocham wszystkim, co posiadam, ale często jestem kuszony, by zatrzymać coś dla siebie, na wszelki wypadek. Naucz mnie, Panie, byłem hojny, bym dawał, nie oczekując wynagrodzenia, bym kochał, nie zważając na rany. Moim jedynym zmartwieniem powinno być naśladowanie Ciebie, idąc w Twoje ślady.

Najświętsze Serce Jezusowe, zmiłuj się nade mną!

Czwarty dzień

Czwarty dzień: W pełnym współudziale z Jezusem Pisma Świętego: (J 6,54-55) Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne; a Ja go wskrzeszę w ostatni dzień. Moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem.

Rozważanie: „Chodzenie do Komunii” to nie tylko pasywne doświadczenie, w którym Jezus przychodzi do mnie. „Jeść” i „pić” wyraża bardzo aktywne pragnienie z naszej strony, jako Ciała Chrystusa, aby całkowicie utożsamić się z Jezusem, naszą Głową, abyśmy byli jedno z Jego nauką i kształtowali nasze życie według Niego, w naszej oddanym służeniu innym.

Modlitwa: Jezu, proszę, niech spożywanie Twojego Ciała i Krwi będzie autentycznym znakiem mojego pragnienia bycia widocznym świadkiem orędzia Ewangelii we wszystkich moich słowach i czynach.

Piąty dzień

Piąty dzień: Jakość ucznia
Pismo Święte: (Mt 5,5-7.9) Błogosławieni cisi… Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości… Błogosławieni miłosierni… Błogosławieni pokój czyniący…

Rozważanie/myśli: Mówi się, że błogosławieństwa to właściwy portret Jezusa. Wyraźnie jest, że to także portret prawdziwego ucznia Jezusa. Jak wspaniale, jeśli ktoś zna nas przez naszą łagodność, dążenie do sprawiedliwości, głębokie współczucie dla potrzebujących, przez nasze umiejętności usuwania przeszkód szkodzących światu.

Modlitwa: O Jezu, o łagodne i pokorne serce, napełnij moje serce głębokim pragnieniem, aby rozważać Twoje cechy w moim życiu. Daj mi moc z łagodnością, tolerancję z poczuciem sprawiedliwości, stanowczość z wrażliwością na słabych, jasną wizję moich celów, które nadal łączą mnie z innymi, którzy myślą inaczej.

Najświętsze Serce Jezusowe, zmiłuj się nade mną!

Szósty dzień

Szósty dzień: Światło świata
Pismo Święte: (J 8,12; Mt 5,13-14) Następnie Jezus rzekł: „Ja jestem światłością świata…” Jezus powiedział: „Wy jesteście światłością świata… Jesteście solą ziemi…”

Rozważanie/myśli: Chrześcijanie, którzy są obdarzeni specjalnymi darami i są częścią społeczności, są widocznym znakiem obecności zmartwychwstałego Chrystusa w dowolnym miejscu na świecie. Jesteśmy Ciałem Chrystusa, w którym On jest obecny. Naszym zadaniem jest być tym samym co On: Światłem świata.

Modlitwa: Panie, żyję w świecie, który jest pełen ciemności i braku zrozumienia. Każdy z nas ma w tym udział. Napełnij mnie, Jezu, Twoim światłem i naucz mnie, jak świecić w otaczającej mnie ciemności.

Najświętsze Serce Jezusowe, zmiłuj się nade mną!

Siódmy dzień

Siódmy dzień: Znalezienie Boga w tych, którzy nas otaczają
Pismo Święte: (1 J 4,20) Jeśli ktoś mówi: „Miłuję Boga”, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Bo kto nie miłuje swego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.

Rozważanie/myśli: Apostoł Jakub mówi nam, że nie ma sensu pragnąć dobra dla braci i sióstr, nie robiąc nic, kiedy są w potrzebie. Wszystko, o co prosimy jako wspólnota, jako Ciało Chrystusa na świecie, przyjmujemy także odpowiedzialność za to, co się dzieje, przyczyniając się do najlepszego rozwiązania.

Modlitwa: Naucz mnie, Panie, że moja miłość do Ciebie ma wartość tylko wtedy, gdy jest wyrażona w taki sam sposób jak Twoja do Ojca: przynosząc współczucie, uzdrowienie i pokój wszystkim wokół mnie.

Najświętsze Serce Jezusowe, zmiłuj się nade mną!

Ósmy dzień

Ósmy dzień: Szczera ofiara
Pismo Święte: (Mt 5,23-24) Jak często uważamy siebie za „dobrych” katolików, ponieważ chodzimy na Mszę i przyjmujemy Komunię. Wszystko to nie ma wartości, jeśli miłość do Boga w moim codziennym życiu nie jest wyrażona w harmonii z tymi wokół mnie i gotowością do przebaczenia i pojednania. Niech pokój na ziemi zaczyna się ze mną.

Rozważanie/myśli: Jezu, często czuję pokój, kiedy przyjmuję Cię w świętej Komunii lub modlę się przed Najświętszym Sakramentem; pomóż mi zrozumieć, że prawdziwym egzaminem mojej miłości jest gotowość do miłości do ludzi, którzy są moim największym wyzwaniem w codziennym życiu.

Modlitwa: Jezu, pomóż mi zrozumieć, że mogę naprawdę powiedzieć, że Cię kocham, tylko wtedy, gdy skupiam się na dobru innych.

Najświętsze Serce Jezusowe, zmiłuj się nade mną!

Dziewiąty dzień

Dziewiąty dzień: Przesłanie tym na marginesie społeczeństwa
Pismo Święte: (Łk 15,1-2) Zbierali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, żeby Go słuchać. Wtedy faryzeusze i uczeni w Piśmie szemrali: „Ten przyjmuje grzeszników i spożywa z nimi”.

Rozważanie/myśli: Wielu „świętych” oburzało się, że Jezus spędzał czas z tymi, którzy byli odrzuceni przez społeczeństwo. Jezus spędzał z nimi czas, ponieważ byli najbardziej potrzebujący, aby usłyszeć przesłanie Bożej miłości i dobroci. Zastanów się: kto w naszym społeczeństwie najbardziej potrzebuje usłyszeć przesłanie Jezusa? I jak ja mogę być jednym z posłańców tego przesłania?

Modlitwa: Drogi Jezu, cieszę się z darów, które otrzymałem od dobroci Twojego Serca. Napełnij mnie taką samą hojnością wobec moich braci i sióstr, z którymi dzieliłeś życie, przynosząc im uzdrowienie i dając im znać, że są bezwarunkowo kochani.

Najświętsze Serce Jezusowe, zmiłuj się nade mną!

POŚWIĘCENIE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU

„Wśród praktyk oddania Najświętszemu Sercu Jezusowemu w szczególny sposób wyróżnia się poświęcenie, w którym Bożemu Sercu Jezusowemu oddajemy samego siebie, wszystko, co jesteśmy i posiadamy, składając to w wiecznej Bożej miłości, od której otrzymaliśmy wszystko” (papież Pius XI).

Najświętsze Serce Jezusowe, źródło wszelkiego dobra,

Kłaniam się Tobie, wierzę w Ciebie, ufam Tobie.

Kocham Cię i żałuję za wszystkie moje grzechy.

Oddaję Ci to moje ubogie serce,

uczyń je pokornym, cierpliwym, czystym

i niech odpowiada Twoim pragnieniom we wszystkim.

Daj, o dobry Jezu, abym żył w Tobie, a Ty we mnie.

Chroń mnie w niebezpieczeństwach,

pocieszaj w trudnościach i smutkach.

Udziel mi zdrowia duszy i ciała,

błogosław moją pracę

i daj mi łaskę świętej śmierci. Amen.

Odpraw również tę nowennę: Nowenna ku czci Krwi Chrystusa

Powiązane wpisy