Modlitwy, Nowenna

Nowenna do św. Pelegrina dla chorych

Nowenna do św. Pelegrina dla chorych

Święty Pelegrin żył w czternastym wieku. Już jako młodzieniec w klasztorze Sług Marii w Sienie. Jest wielkim patronem chorych na raka i chorób skórnych. Jego nienaruszone ciało spoczywa w kościele Sług Marii w Forli. Imię tego świętego występuje w dwóch formach: dla Włochów – Pelegrin, dla innych języków – Peregrin.

PIERWSZY DZIEŃ

Święty Pelegrinie, człowieku pokoju i pojednania

Błogosławieni miłośnicy pokoju, bo oni będą nazwani synami Bożymi. (Mt 5,9)

Z życia św. Pelegrina

Chrystus Jezus wzywa nas, byśmy byli miłośnikami pokoju. Młody Pelegrin Laziosi, po modlitwie do świętego Filipa Beniziego o przebaczenie, stał się pokornym uczniem i nauczycielem pokoju. Wychwalajmy miłosierdzie Boże, większe niż każdy grzech, i módlmy się, by każde serce obróciło się ku pokojowi.

Następnie: Hymn do św. Pelegrina

MODLITWA PIERWSZEGO DNIA

Panie Boże nasz, światło w sercu każdego człowieka, Ty uczyniłeś św. Pelegrina budowniczym bractwa i pokoju. W swojej dobroci wspomnij na tych, którzy cierpią przemoc, i nawróć tych, którzy czują się winni niesprawiedliwości i śmierci. Daj nam wszystkim Twojego Ducha, źródło świętej Komunii, abyśmy stali się promotorami pojednania i pokoju między ludźmi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Następnie: Modlitwa różańcowa do św. Pelegrina i Litanie

Różaniec do św. Pelegrina

Litanie do św. Pelegrina

Na zakończenie: Święty Pelegrinie, módl się za nami.

DRUGI DZIEŃ

Święty Pelegrinie, sługo Dziewicy Maryi

Panie spojrzał na swoją służebnicę: Odtąd wszyscy pokolenia nazywać mnie będą błogosławioną. (Łk 1,48)

Z życia św. Pelegrina

Delikatna łaska wobec Bł. Dziewicy Maryi ciągle inspirowała Pelegrina: Dziewica prowadziła go ścieżką Chrystusa. Pelegrin, posłuszny sługa, zawsze był gotów wykonać rozkazy swojej chwalebnej Pani.

Módlmy się, abyśmy wzrastali w dziecięcej miłości do świętej Matki Maryi i przyjęli ją jako matkę i przewodniczkę naszego życia.

Następnie: Hymn do św. Pelegrina

MODLITWA DRUGIEGO DNIA

Święta Mario, matko, przewodniczko i Pani św. Pelegrina, tak jak on, z ufnością zwracamy się do Ciebie. Dziewico posłuszeństwa, posłuszna słowu Pańskiemu, pomóż nam odkryć i spełnić Boży zamysł w naszym życiu. Niech każdy z nas znajdzie swoją radość, podążając za Ewangelią Twojego Syna i wykonując wolę Ojca. Z Tobą, święta Mario, Matko Boża, chwalimy Ojca, Syna i Ducha Świętego, teraz i na wieki wieków. Amen.

TRZECI DZIEŃ

Święty Pelegrinie, kapłanie i sługo Błogosławionej Dziewicy Maryi

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie (Mt 5,3)

Z życia św. Pelegrina

Święty Pelegrin kultywował charyzmę pokory, miłosierdzia i służby Dziewicy oraz braciom z zakonu Sług Matki Bożej. Spotkał w Forli świętego Filipa Beniziego, a to spotkanie było źródłem jego powołania: w Sienie żył bratersko z błogosławionymi Franciszkiem i Joachimem, którzy na cudowny sposób ucieleśniali ducha zakonu.

Módlmy się do Pana, aby każdy człowiek w swoim życiu spotkał święte siostry i braci, którzy pomogą mu dojrzeć w swoje powołanie.

Następnie: Hymn do św. Pelegrina

MODLITWA TRZECIEGO DNIA

Święty Ojcze, Ty który powołałeś św. Pelegrina, aby podążał za Twoim Synem w zakonie Sług Matki Bożej, spraw, aby w naszych czasach nie brakowało młodych ludzi pełnych hojności, którzy poświęcą swoje życie Twojemu królestwu. Niech bractwa Sług Matki Bożej będą drogą, mostem, znakiem dla każdego, kto pragnie do Ciebie przyjść, światłem dla tych, którzy je potrzebują, pokojem dla tych, którzy go szukają. Tobie, Ojcze, źródło wszelkiego doskonałego daru, wieczna cześć, chwała i uwielbienie. Amen.

CZWARTY DZIEŃ

Święty Pelegrinie, przykładzie ewangelicznego życia

Każdy więc, kto słucha tych słów moich i je wypełnia, będzie podobny do męża mądrego, który zbudował swój dom na skale. (Mt 7,24)

Z życia św. Pelegrina

Święty Pelegrin żył surowo, w ubóstwie i pokucie, poświęcając się modlitwie i rozważaniu. Oświecony Słowem Bożym, był pełen miłosierdzia wobec ubogich i współczujący wobec cierpienia innych.

Prośmy Pana, abyśmy mogli żyć świętym życiem zainspirowanym Ewangelią.

Następnie: Hymn do św. Pelegrina.

MODLITWA CZWARTEGO DNIA

Panie, Nauczycielu życia, dzięki Twojej łasce święty Pelegrin był wierny powołaniu ewangelicznego życia, wytrwały w modlitwie, gorliwy w łasce, cierpliwy w cierpieniu. Pomóż i nam, aby zawsze spełniać Twoją wolę, abyśmy wzrastali w braterskiej miłości, prowadząc prosty i radosny żywot, pozbawiony bogactwa i władzy. Tobie, Panie, źródło jedności, cześć i chwała teraz i na wieki. Amen.

PIĄTY DZIEŃ

Święty Pelegrinie, sługo Matki Krzyża

Gdy Jezus zobaczył Matkę i obok niej ucznia, którego umiłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka Twoja”. I od tego czasu uczynił ją u siebie. (J 19,26-27)

Z życia św. Pelegrina

Pewnego dnia Pelegrin, niepewny swojej przyszłości, błagał Dziewicę Maryję, aby pokazała mu drogę, którą miał iść. Błogosławiona Dziewica Maria odpowiedziała mu: „Chcę, mój synu, prowadzić Twoje kroki na drodze zbawienia. Nie martw się, jestem Matką ukrzyżowanego Jezusa, którego czcisz, i On posłał mnie, bym Ci pokazała drogę do błogosławieństwa.”

Chwalmy dobroć Pana, bo sprawia, że nasze życie nie brakuje światła, nadziei i pociechy.

Następnie: Hymn do św. Pelegrina

MODLITWA PIĄTEGO DNIA

Święta Mario, Matko Krzyża, u Ciebie święty Pelegrin znalazł bezpieczne schronienie. Przy Krzyżu Twojego Syna był wiernym uczniem. Módl się za nas, abyśmy w życiowych próbach pozostali wierni szkole Krzyża, rozumieli wartość cierpienia i pokładali naszą nadzieję w Panu. Módl się za nas teraz i w godzinie naszej śmierci, abyśmy nauczyli się kochać do końca, nie poddawali się rozpaczy, nie wątpili w miłość Ojca. Z Tobą, święta Matko Boża, chwalimy i błogosławimy Ojca, Syna i Ducha Świętego, teraz i na wieki wieków. Amen.

SZÓSTY DZIEŃ

Święty Pelegrinie, człowieku skruszony i cierpliwy.

A kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za Mną, nie może być moim uczniem. (Łk 14,27)

Z życia św. Pelegrina

Pelegrin był dla wszystkich przykładem skruszonego i cierpliwego życia. Wyczerpał swoje ciało czuwaniem i postem. Przez trzydzieści lat nie siedział. Pragnął pełni spełnienia prawa Bożego i naśladowania przykładu Chrystusa. Mimo choroby, która dotknęła go, Pelegrin niezłomny duchem nosił swój krzyż, kładąc nadzieję w Panu.

Módlmy się do Pana, aby dał nam nadzieję w próbie, pocieszenie w słabości, cierpliwość w cierpieniu i pokój w smutku.

Następnie: Hymn do św. Pelegrina.

MODLITWA SZÓSTY DNIA

Panie Jezu, pocieszenie smutnych i wsparcie cierpiących, zawsze jesteś z braćmi w chwilach próby. Prosimy, abyś nas wspierał i oświetlał w zdrowiu i chorobie, w bólu i w każdej chwili naszego codziennego życia. Módl się za tych, którzy żyją w lęku i niepewności o przyszłość, aby otrzymali siłę i wiarę, zaklinamy Cię, abyś pomógł ciężko chorym braciom poczuć Twoją obecność, o Chryste, uzdrowicielu i bracie w cierpieniu. Tobie, Jezu, nadziejo człowieka, wieczna cześć i chwała. Amen.

Następnie: Modlitwa różańcowa do św. Pelegrina i Litanie. (Znajdują się na dole strony)

Na koniec: Święty Pelegrinie, módl się za nas.

SIÓDMY DZIEŃ

Święty Pelegrinie, miłosierny dla ubogich.

Głoście, że zbliżyło się Królestwo niebieskie, mówi Pan, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy, za darmo przyjęliście, za darmo dajcie. (Mt 10:7-8)

Z życia św. Pelegrina

Ubodzy i wieśniacy zwracali się z ufnością do świętego Pelegrina z swoimi potrzebami i nigdy nie wracali z pustymi rękami. Opowiada się, że święty Pelegrin cudownie pomnożył zboże i wino dla swoich ubogich. Wieśniacy i biedacy przychodzili oddać cześć św. Pelegrinowi w dniu jego śmierci, pełni wdzięczności za Bożego sługę. Bóg potwierdził świętość Pelegrina, a ten cudownie uzdrowił ślepca, uwolnił biedną kobietę od opętania i przywrócił jej pełne zdrowie.

Módlmy się do Pana, który zawsze wysłuchuje modlitwy ubogich, aby uczynił nas skutecznymi uczestnikami swojego działania Opatrzności.

Następnie: Hymn do św. Pelegrina.

MODLITWA SIÓDMEGO DNIA

Panie, pozwól nam wiernie podążać za świętym Pelegrinem na drodze całkowitego miłosierdzia. Daj nam serce pełne współczucia dla potrzebujących i chorych braci oraz łaskę, abyśmy Ciebie kochali w nieustannym służeniu tym, których spotykamy na naszej codziennej drodze. W modlitwie świętego Pelegrina odnów dla nas cuda Twojej miłości: niech nam nie zabraknie chleba, pracy, zdrowia, Twojej przyjaźni, radości, że zawsze jesteśmy Twoimi dziećmi. Tobie, Panie, cześć i chwała teraz i na wieki. Amen.

ÓSMY DZIEŃ

Święty Pelegrinie, świadku nadziei w chorobie

Pan wziął na siebie nasze cierpienia. Nasze bóle niesie. (Iz 53,4)

Z życia świętego Pelegrina

Przez całe życie Pelegrin podążał śladami Jezusa; wyrzekając się siebie i niosąc codziennie Jego krzyż, starał się czytać swoje życie w świetle życia Chrystusa, źródła każdego zbawienia. W swoim miłosiernym sercu nosił cierpienie wielu i starał się przywrócić cierpienie i wiarę u innych. Gdy gangrena zagrażała mu amputacją nogi, św. Pelegrin z trudem przeczołgał się do kaplicy i rozmawiał z ukrzyżowanym Chrystusem, swoim nauczycielem. Powierzył Mu swoje cierpienie, pokładając w Nim swoją nadzieję. Ukrzyżowany Chrystus zszedł z Krzyża i uzdrowił go.

Módlmy się do Pana, aby prowadził nas do zrozumienia tajemnicy bólu i abyśmy patrzyli z nadzieją na krzyż Chrystusa. Prosimy Go o siłę i wiarę, byśmy połączyli nasze cierpienia z męką Chrystusa dla odkupienia świata.

Następnie: Hymn do świętego Pelegrina.

MODLITWA ÓSMEGO DNIA

Miłosierny Ojcze, w szkole Twojego Syna, Chrystusa, ujawniłeś nam chrześcijańską wartość cierpienia i nadzieję, która wyrasta z Krzyża. Bądź zawsze z nami w trudnych chwilach i pocieszaj nas w naszej samotności. Pomóż nam stawić czoła życiowym cierpieniom, nie tracąc wiary. Na przykładzie świętego Pelegrina naucz nas niesienia każdego naszego cierpienia do stóp ukrzyżowanego Chrystusa, abyśmy od Niego otrzymali pokój, spokój i zdrowie. Tobie, Ojcze, schronienie słabych, wieczna cześć i chwała. Amen.

DZIEWIĄTY DNIEN

Święty Pelegrinie, pośredniku chorych na raka

Zasmucono mnie cierpieniem i troską, a wtedy wzywałem imienia Pana: „Proszę Cię, Panie, ratuj mnie!” Pan ocalił moje życie od śmierci, moje oczy od łez uwolnił. (Ps. 116,3-4,8)

Z życia świętego Pelegrina

Ci, którzy odwiedzali św. Pelegrina, nie mogli powstrzymać łez z powodu nieprzyjemnej choroby, która go dotknęła. Lekarz Paolo Salaghi jako ostateczność postanowił amputować nogę Pelegrina, by zapobiec temu, by choroba zatruła całe jego ciało. Noc przed operacją Pelegrin zwrócił się do Jezusa Chrystusa, swego Zbawiciela, i z wiarą Go prosił: „Gódź się, o Panie Boże mój, uwolnić moją nogę od nieuleczalnej choroby: jeśli tego nie uczynisz, trzeba będzie ją odciąć!” Następnie zasnął i we śnie zobaczył ukrzyżowanego Jezusa, który zstąpił z Krzyża i uwolnił go od słabości w nodze. Obudziwszy się, zauważył, że noga całkowicie się uzdrowiła, i serdecznie podziękował wszechmiłosiernemu Bogu za ten nadzwyczajny dar.

Modlę się do Pana, aby mnie nie opuszczał w smutku, aby na nas spojrzał i uzdrowił nas z każdej choroby.

Następnie: Hymn do świętego Pelegrina.

MODLITWA DZIEWIĄTY DNIA

Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby nieść ciężar naszego bólu i naszych chorób, z łaską spójrz na wszystkich naszych chorych. Ty, który przechodziłeś czyniąc dobro i uzdrawiając więźniów zła, pomóż swoją łaską wszystkim chorym. Ty, który jesteś lekarzem duszy i ciała, zstąp ponownie i dotknij i uzdrów naszych braci chorych na raka.

Z modlitwą świętego Pelegrina, wstaw się swoją potężną ręką i złagodź ich cierpienia, utrzymuj w nich żywą nadzieję w ich sercach, przywróć zdrowie ciału i pokój duszy.

Tobie, Panie, dobry Samarytaninie, cześć i chwała teraz i na wieki wieków. Amen.

Na koniec: Święty Pelegrine, módl się za nas

Odpraw również tę nowennę: Nowenna do św. Franciszka z Asyżu

Powiązane wpisy