Ewangelia dnia

Ewangelia wg. Mateusza

Ewangelia według Mateusza

Ewangelia według Mateusza jest jedną z czterech kanonicznych Ewangelii Nowego Testamentu. Jest ona sprawozdaniem o życiu i posłudze Jezusa z Nazaretu. Opowiada szczegółowo o genealogii i opowiada o jego Wszechobecnym Posłannictwie.

Wczesnochrześcijańska tradycja przypisuje tę ewangelię Mateuszowi, jednemu z uczniów Jezusa.

Kto jest autorem Ewangelii według Mateusza?

Ewangelia Mateusza** nie wspomina o jej autorze. Najstarsza tradycja kościelna (Papież, biskup z Hierapolis sprawujący zwierzchnictwo nad kościołem w pierwszej połowie II wieku) przypisuje ją apostołowi Mateuszowi Lewiemu. Wielu ojców kościoła (Orygenes, Hieronim, Epifaniusz z Salaminy) idzie w tym samym kierunku, natomiast niektórzy autorzy chcieli znaleźć dowody pozwalające przypisać temu apostołowi przypisać pierwotną, aramejską lub hebrajską formę ewangelii, na której bazie powstała grecka ewangelia wg. Mateusza.

Nie znając dokładnego imienia autora, należy zadowolić się kilkoma cechami, które cechują tę ewangelię: autor rozumie swoją pracę, jest znawcą Pisma i żydowskich tradycji, zna i szanuje religijnych przywódców swojego narodu, jednakże surowo do nich przemawia, rozumie umiejętność nauczania Jezusa i jego sposób zrozumienia swoich słuchaczy oraz zawsze podkreśla praktyczne konsekwencje jego nauki.

Kiedy powstała Ewangelia według Mateusza?

Biorąc pod uwagę fakt, iż potrzeba było pewnego nieco na powstanie i ukształtowanie się przekazu ustnego, niektórzy przypuszczają, że aramejska ewangelia wg. Mateusza powstał między 40. a 50. rokiem naszej ery. W tym samym czasie powstały także przekłady na język grecki.

Kanoniczna ewangelia wg. Mateusza był w pewnym stopniu zależna od  ewangelii wg. Marka, dlatego przypuszcza się, że nie mogła ona zostać napisana przed rokiem 65, który jest najprawdopodobniej rokiem powstania Ewangelii wg. Marka. Część katolickich uczonych uważa, że ewangelia wg. Mateusza została napisana przed rokiem 70, kiedy to Rzymianie zniszczyli Jerozolimę. Inni naukowcy uważają, że grecka ewangelia wg. Mateusza powstała nieco po roku 70.

Jaka jest struktura Ewangelii według Mateusza?

Ewangelia według Mateusza** składa się z siedmiu części.

  • Pierwsza: „Dzieciństwo obiecanego Mesjasza Jezusa Chrystusa” (Mt 1-2)
  • Druga część: „Ogłoszenie zasad Królestwa Niebieskiego” (Mt 3-7)
  • Trzecia: „Głoszenie Królestwa Niebieskiego” (Mt 8-10)
  • Czwarta: „Skromna i tajemnicza natura Królestwa Niebieskiego” (Mt 11-13)
  • Piąta: „Początki Królestwa Niebieskiego: założenie kościoła” (Mt 14-18)
  • Szósta: „Przygotowanie do nadejścia Królestwa Niebieskiego” (Mt 19-25)
  • Siódma: „Męka i zmartwychwstanie Jezusa” (Mt 26-28)

Jaka jest treść Ewangelii według Mateusza?

Ewangelia Mateusza** jest rodzajem katechizmu o Królestwie, szczególnie przez swoją strukturę. Zawiera ona pięć wielkich mów: przemówienie na górze (Mt 5-7), mowę o misji, posłaniu apostołów (Mt 10), mowę w przypowieściach (Mt 13), mowę kościelną (Mt 18) i eschatologiczną (Mt 24-25).

Ewangelia według Mateusza** rozpoczyna się od genealogii i narodzin Jezusa (Mt 1,1-2,4), po czym opowiada o wizycie mędrców i ucieczce do Egiptu (Mt 2,1-15).

Druga część ewangelii rozpoczyna się od głoszenia Jana Chrzciciela, chrztu Jezusa, a następnie kuszenia Jezusa przez Szatana na pustyni. Dalej następuje mowa Jezusa o błogosławieństwach, wyrażenie stosunku do Starego Testamentu, mowa o zabójstwie, cudzołóstwie, przysięgach, zemście, miłości do wroga, jałmużnie, modlitwie, prawdziwej modlitwie – Ojcze nasz, poście, zaufaniu w opatrzność, mocy modlitwy, wyborze między Bogiem a bogactwem, fałszywymi prorokami (Mt 3-7).
Trzecia sekcja ewangelii mówi o uzdrowieniu trędowatego (Mt 8,1-4), sługi setnika i uzdrowieniach w domu Piotra (Mt 8,5-22), następnie o burzy na morzu, którą Jezus ucisza i uzdrowieniu sparaliżowanego (Mt 9,18). Dalej opowiada ona o uzdrowieniu dwóch niewidomych, niemego i opętanego człowieka (Mt 9,27-34). Następnie Jezus daje władzę apostołom, aby wypędzali nieczyste duchy i uzdrawiali ze wszelkich chorób (Mt 10,12).

W czwartej części ewangelii Jezus mówi o Janie Chrzcicielu (Mt 11,11-12), wydaje swoją opinię o współczesnych, uzdrawia opętanego (Mt 12,22-37) i naucza, że z przyjściem Chrystusa upada królestwo szatana. Jezus mówi o celu przypowieści (Mt 13,10-16), ziarnie gorczycy (Mt 13,31-32), zakwasie i sieci (Mt 13,33-50).

Piąta część ewangelii mówi o powrocie do Nazaretu, zabójstwie Jana Chrzciciela przez Heroda i cudzie Jezusa, który wykarmił pięć tysięcy ludzi dwoma rybami i pięcioma chlebami (Mt 13,53-14,21). Jezus tworzy fundamenty swojego Kościoła, mówiąc do Piotra: „A ja ci mówię: Ty jesteś Piotr Skala, i na tej skale zbuduję Kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą.” (Mt 16,13-20). Potem Jezus po raz pierwszy zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie.

W szóstej części ewangelii Jezus mówi o nierozerwalności małżeństwa, dziewictwie, i po raz trzeci zapowiada swoją śmierć, mówi o poświęceniu, zmartwychwstaniu, największym przykazaniu (Mt 19,1-22,46).

W końcowych wydarzeniach pojawia się mowa o zniszczeniu świątyni, prześladowaniach, przyjściu Syna Człowieczego, powtórnym przyjściu Jezusa, czujnym zarządcy oraz talentach (Mt 24,1-25,44). Ostatnia część ewangelii mówi o spisku przeciwko Jezusowi, zdradzie Judasza, przygotowaniu wieczerzy paschalnej, śmiertelnej walce w Getsemane, zdradzie Piotra, samobójstwie Judasza, śmierci Jezusa, zmartwychwstaniu i posłaniu apostołów w świat (Mt 26,1-28,20).

Jaka jest przesłanie Ewangelii według Mateusza?

Ewangelia skupia się na dwóch kwestiach: Jezusie jako Chrystusie i rychłym przyjściu Królestwa Bożego, które Jezus zwiastuje. Te dwa tematy są bardzo ściśle powiązane na początku ewangelii, gdzie Jezus jest przedstawiony jako królewski Syn Boży i Emanuel, Bóg z nami, a na końcu przeczytać można, że Synowi Człowieczemu została dana wszelka (boska) władza nad Królestwem Bożym, w niebie i na ziemi. Królestwo Boże jest wielkim przedmiotem nadziei, modlitwy i zwiastowania, który spaja całą tę ewangelia, przedstawia pięć wielkich mów oraz nadaje eschatologiczną perspektywę i cel misji Jezuska.

Ewangelia zawiera Boże ostateczne i najwyższe obietnice zbawienia dla wybranych

Obiecuje On ludziom zbawienie, na ziemi jak i w niebie, w czasie i wieczności, społecznie i politycznie jak i osobno, gwarantując sprawiedliwość, pokój, radość.

Pełną listę ewangelii dnia znajdziesz tutaj: Ewangelia dnia

Powiązane wpisy