Aktualności

Cytaty z Biblii o miłości

Cytaty-z-Biblii-o-miłości

Oto biblijne cytaty o miłości. Miłość jest fundamentem, który nas spaja. Bez miłości nie byłoby nas, tego świata, nic nie miało by sensu. Temat miłości jest obecny w niemalże wszystkich pieśniach, a Biblia mówi o Bogu, który jest miłością.

Cytaty z Biblii o miłości:

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. (Jan 3,16)

„Nikt nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś życie swoje kładzie za przyjaciół swoich”. (Jan 15,13)

„Przede wszystkim miejcie gorącą miłość do siebie nawzajem, bo miłość przysłania mnóstwo grzechów”. (1 Piotra 4,8)

„Lecz Bóg dowodzi swoją miłość ku nam tym, że Chrystus za nas umarł, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. (Rzymian 5,8)

„Lecz Ty, Panie Boże, jesteś miłosierny i łaskawy, nierychły do gniewu, pełen łaski i wierności”. (Psalm 86,15)

„Niech wszystko w was będzie w miłości”. (1 Koryntian 16,14)

„Nowe przykazanie daję wam: abyście się wzajemnie miłowali; jak Ja was umiłowałem, tak i wy się miłujcie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie mieć miłość między sobą”. (Jan 13,34-35)

„Nie ma w miłości lęku, bo doskonała miłość usuwa lęk; bo lęk ma w sobie kary, a kto się lęka, nie jest doskonały w miłości. Miłujemy, bo On nas pierwszy umiłował”. (1 Jana 4,18-19)

„Teraz zaś trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz największa z nich jest miłość”. (1 Koryntian 13,13)

„Jeśli Mnie miłujecie, przykazania moje zachowujcie”. (Jan 14,15)

„A przede wszystkim miłość, która jest więzią doskonałości”. (List do Kolosan 3,14)

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, bo miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, jest z Boga narodzony i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”. (1 Jana 4,7-8)

„Nienawiść wywołuje waśnie, a miłość zakrywa wszystkie przewinienia”. (Księga Przysłów 10,12)

„Niech miłość wasza będzie bez obłudy! Unikajcie zła, przywiązujcie się do dobra! Serdecznie miłujcie się jako bracia, wzajemnie przechodźcie się w szacunku”. (Rzymian 12,9-10)

„Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki trwa łaska Jego”. (1 Kronik 16,34)

„Przyjaciel miłuje zawsze, a w czasie ucisku staje się bratem”. (Księga Przysłów 17,17)

„Pan, Bóg twój, jest pośród ciebie, bo jest On mocarzem, który zbawi. On się z tobą rozweseli radością, odnowi ci miłość swoją, będzie się cieszył tobą radością”. (Sofoniasz 3,17)

„Oznajmiono ci, o człowieku, co jest dobre. A czego Pan od ciebie oczekuje, to abyś czynił sprawiedliwość, miłował miłosierdzie i chodził pokornie z Bogiem swym”. (Michiej 6,8)

„Znoście się wzajemnie z miłością”. (Efezjan 4,2)

„Bo miłość Chrystusa popycha nas, gdy rozważamy, że jeden za wszystkich umarł, więc wszyscy umarli”. (2 Koryntian 5,14)

„Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych, czyńcie dobro i pożyczajcie, nie oczekując niczego od tego. A będzie wasza nagroda wielka, i będziecie synami Najwyższego, bo On jest łaskawy dla niewdzięcznych i złych”. (Łukasz 6,35)

„Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie”. (Efezjan 5,25)

„Nie posłuchali, zapomnieli o cudach, które dla nich uczyniłeś; stwardnieli swoje serce i nie słuchali. Lecz Ty jesteś Bogiem, który przebacza, łaskawy i cierpliwy, wielki w łasce, nie opuszcza”. (Nehemiasz 9,17)

„Niechaj chwalą Pana za łaskę Jego, za cuda Jego wśród ludzi! Gdyż duszę głodną nasycił, a duszę spragnioną napełnił dobrem”. (Psalm 107,8-9)

„Do wolności powołani jesteście, bracia, tylko niech ta wolność nie będzie pretekstem dla ciała, ale przez miłość służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo w jednym słowie się spełnia: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. (Galacjan 5,13-14)

„Nikomu nie dawajcie nic długu, tylko abyście się wzajemnie miłowali. Kto bowiem miłuje bliźniego, spełnił Prawo”. (List do Rzymian 13,8)

„Bezbożnik snuje w nocy, zła nie zaniecha, wokoło jego, Panie, łaska Twoja, aż po niebiosa wierność Twoja”. (Psalm 36,5-6)

„A chodźcie w miłości, jak i Chrystus nas umiłował i wydał za nas sam siebie w ofierze i w darze Bogu na woń wonną”. (List do Efezjan 5,2)

„Kto mówi, że jest w świetle, a nienawidzi brata swego, jest w mroku aż do tej pory. Kto miłuje brata swego, trwa w świetle i zgorszenia w nim nie ma”. (1 Jana 2,9-10)

„Patrzcie, jak wielką nam miłość Ojciec dał, żebyśmy się nazwali dziećmi Bożymi. I jesteśmy nimi. Dlatego świat nas nie zna, że Go nie poznał”. (1 Jana 3,1)

„Po tym poznajemy miłość, że On za nas życie swoje położył. I my winni jesteśmy położyć życie za braci. Jeśli ktoś ma majątek tego świata i widzi brata swego w potrzebie, a zamyka przed nim serce, jak miłość Boża w nim pozostaje? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”. (1 Jana 3,16-18)

„W tym objawiła się miłość Boża wobec nas, że Bóg Syna swego jednorodzonego posłał na świat, abyśmy żyli przez Niego. W tym jest miłość: nie że my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli tak Bóg nas umiłował, i my winni jesteśmy miłować się nawzajem”. (1 Jana 4,9-11)

„Jego sztandarem nade mną jest miłość”. (Pieśń nad pieśniami)

„Nie cudzołóż! Nie zabijaj! Nie kradnij! Nie pragnij! I jeśli jest jakie inne przykazanie, zawarte jest w tym słowie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu zła nie czyni. Właśnie w tym zawiera się całe Prawo”. (List do Rzymian 13,9-10)

„Postaw mnie jak pieczęć na sercu, jak pieczęć na ramieniu, bo mocna jak śmierć jest miłość, nieugięta jak Szeol namiętność; jej żar – to żar ognia, płomień Pański. Wody wielkie nie mogą zgasić miłości, i rzeki jej nie zatopią. Gdyby ktoś ofiarował za miłość całe bogactwo domu swego, przyczyniłby się tylko do wzgardy”. (Pieśń nad pieśniami 8,6-7)

„Żyję, ale już nie ja, żyje we mnie Chrystus. A życie, które teraz prowadzę w ciele, prowadzę w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał siebie za mnie”. (List do Galacjan 2,20)

„O miłości Twojej, Panie, śpiewać będę na wieki, w każdym pokoleniu głosić będę wierność Twoją ustami”. (Psalm 89,2)

„Miłosierdzie Twoje, Panie, napełnione jest ziemia, nauki Twoje naucz mnie”. (Psalm 119,64)

„Posłuszni prawdzie, oczyszczaliście dusze swoje do nienagannej miłości braterskiej, z czystym sercem miłujcie się wzajemnie”. (1 Piotra 1,22)

„Odpowiedział mu: «Miłuj Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie, podobne do niego, jest: «Miłuj bliźniego swego jak siebie samego»”. (Mateusz 22,37-39)

„Wszystko to zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani anioły, ani panowania, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani głębokość, ani coś innego w całym stworzeniu nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. (List do Rzymian 8,37-39)

„Pragnęli być nauczycielami Prawa, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, o czym tak stanowczo twierdzą”. (1 Tymoteusza 1,7)

„Wszystko czcijcie, braterstwem miłujcie, Boga się bójcie, króla szanujcie”! (1 Piotra 2,17)

„Tylko pilnujcie, abyście wypełniali przykazania i prawo, które wam dał Mojżesz, sługa Pana: miłujcie Pana, Boga waszego, idźcie wszystkimi drogami Jego, strzeżcie Jego przykazań, trzymajcie się Go i służcie Mu całym sercem i całą duszą”. (Jozue 22,5)

„Niechaj nawet góry przemieszczą się i wzgórza zachwieją się, lecz miłość moja nie ustąpi od ciebie, ani przymierze mojego nie zachwieje się – mówi Pan, zmiłował się nad tobą”. (Izajasz 54,10)

Pełną listę aktualności znajdziesz tutaj: Aktualności

Powiązane wpisy