Aktualności

Cytaty z Biblii na Komunię Świętą

Cytaty-z-Biblii-na-Komunię Świętą

Święta Komunia to sakrament chrześcijański, który zwykle obejmuje spożycie chleba i wina, będące symbolicznym ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Najbardziej znane cytaty z Biblii, które często są używane w kontekście świętej komunii, to słowa Jezusa wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy.

Cytaty z Biblii dotyczące Świętej Komunii

Ewangelia według św. Mateusza 26:26-28 (Ewangelie synoptyczne, które obejmują ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza, zawierają podobne opisy):

„Gdy jedli, Jezus wziął chleb, odmówił błogosławieństwa, połamał i dawał uczniom, mówiąc: 'Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje.’ Potem wziął kielich, podziękował i dał im, mówiąc: 'Pijcie z niego wszyscy. To jest krew mojego Przymierza, która za wielu jest wylana na odpuszczenie grzechów.'”

Ewangelia według św. Marka 14:22-24 (podobnie jak wg. Mateusza):

„A gdy jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił go, połamał i dał im, mówiąc: 'Bierzcie, to jest ciało moje.’ Wziął też kielich, podziękował i dał im, a wszyscy z niego pili. I rzekł im: 'To jest krew mojego Przymierza, która za wielu jest wylana.'”

Ewangelia według św. Łukasza 22:19-20 (podobnie jak wg. Mateusza i Marka):

„Wziął chleb, podziękował, połamał i dał im, mówiąc: 'To jest moje ciało, które jest za was dawane; to czynicie na moją pamiątkę.’ Tak samo kielich po wieczerzy, mówiąc: 'Ten kielich jest nowym Przymierzem we krwi mojej, która za was jest wylana.'”

Te cytaty z ewangelii opisują moment, gdy Jezus wprowadził świętą komunię podczas Ostatniej Wieczerzy spożywanej z apostołami. Chrześcijanie na całym świecie używają tych słów, aby obrzęd świętej komunii był związany z słowami Jezusa i obietnicą obecności Jego ciała i krwi w chlebie oraz winie. To podstawowa zasada świętej komunii w chrześcijańskim obrzędzie.

  1. Koryntian 11:23-26 (List św. Pawła do Koryntian):

„Ja bowiem od Pana przyjąłem to, co wam przekazałem, że Pan Jezus w nocy, w której został wydany, wziął chleb, odmówił dziękczynienie, połamał go i rzekł: 'To jest moje ciało, które za was jest dawane; czyńcie to na moją pamiątkę.’ Podobnie po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: 'Ten kielich jest nowym Przymierzem we krwi mojej; czyńcie to, ilekroć pijecie, na moją pamiątkę.’ Gdy bowiem jecie ten chleb i pijecie ten kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie.”

Jan 6:53-58 (Ewangelia według św. Jana, o słowach Jezusa o chlebie życia):

„Rzekł do nich: 'Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja wzbudzę go w dzień ostateczny.'”

Dlaczego Komunia Święta jest tak ważna?

Komunia Święta, zwana także Eucharystią, jest jednym z siedmiu sakramentów w chrześcijaństwie i ma ogromne znaczenie w tradycjach katolickiej, prawosławnej, anglikańskiej i niektórych innych jej odłamach. Istota komunii świętej dotyczy kilku kluczowych aspektów:

Obecność Jezusa: Chrześcijanie wierzą, że ciało i krew Jezusa Chrystusa są rzeczywiście obecne w chlebie i winie podczas komunii. Ten sakrament umożliwia wiernym szczególną jedność z Chrystusem i przyjmowanie Go w siebie, co stanowi głębokie duchowe spotkanie z Jezusem.

Odpuszczenie grzechów: W wielu tradycjach chrześcijańskich uczestnictwo w komunii umożliwia odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem. Wierni przed komunią często się spowiadają, a  komunia jest dodatkowym środkiem pojednania i odnowy życia duchowego.

Jedność wspólnoty wiernych: Komunia symbolizuje także jedność wspólnoty wiernych. Podobnie jak różne kawałki chleba łączą się w jedną hostię i różne kielichy w jednym kielichu, tak i wierni stają się jednym ciałem w Chrystusie podczas udziału w komunii. Przypomina to o jedności i braterskiej miłości między wiernymi.

Pamiątka ofiary Chrystusa: Komunia przypomina wiernym o ofierze Jezusa na krzyżu za odkupienie grzechu świata. Poprzez obrzęd Eucharystii chrześcijanie odnawiają i przypominają sobie ten wyzwalający akt.

Duchowy pokarm: Komunia dostarcza duchowego pokarmu wiernym. Podobnie jak ciało i dusza potrzebują pokarmu, wierni wierzą, że ich dusza potrzebuje duchowego pokarmu, aby rosnąć w wierze i zbliżać się do Boga.

Znaczenie komunii może się różnić w zależności od różnych tradycji chrześcijańskich, jednak sakrament ten ma głęboki duchowy wymiar i stanowi centralny moment w liturgii i życiu religijnym chrześcijaństwa.

Dowiedz się więcej: Cytaty z Biblii dotyczące chrztu

Powiązane wpisy